Adresgegevens
 1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
  Voor CASIO Europe GmbH (hierna te noemen: "CASIO") is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. In de privacyverklaring wordt beschreven hoe CASIO (hierna ook te noemen: "wij", "ons" en "onze") de via casio-horlogevakhandel.nl ("CASIO-website") verzamelde persoonsgegevens gebruikt en beschermt.
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die voor u persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals uw aanspreektitel, uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bankgegevens, uw creditcardnummer, uw IP-adres, etc. Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de EU en andere bepalingen van het telkens toepasselijke nationale recht inzake gegevensbescherming.
  Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens op regelmatige basis vindt alleen plaats nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven of de verwerking van de gegevens middels wettelijke voorschriften is toegestaan. De onderstaande bepalingen informeren u telkens over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.
  Indien wij voor individuele functies van ons aanbod of onze diensten gebruik maken van door ons gecontracteerde providers of uw gegevens voor reclame- of analysedoeleinden gebruiken, informeren wij u bovendien hieronder gedetailleerd over de respectievelijke procedures. Op die plaats informeren wij u ook over de vastgelegde criteria en de opslagduur. Ook informeren wij u over uw rechten met betrekking tot elke gegevensverwerking.
  Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze CASIO-website. Indien u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar websites van derden, informeer u dan daar over de respectievelijke wijze van omgaan met uw gegevens.
 2. Contactinformatie
  • Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke (CASIO)
   De verantwoordelijke voor het gegevensbeschermingsrecht in de zin van de AVG en alle andere toepasselijke EU-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens is CASIO ("Verwerkingsverantwoordelijke"). Als u vragen, suggesties of kritiek hebt met betrekking tot de gegevensbescherming op onze website, neem dan contact op met:

   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   info@casio.de
   Tel.: +49 (0)40-528 65-0
  • Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming
   Elke betrokkene kan te allen tijde bij vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze bereikt u als volgt:

   CASIO Europe GmbH
   Gegevensbeschermingsfunctionaris
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   Telefoon: +49 (0)40-528 65-0
   E-Mail: dataprotection@casio.de
 3. Toelichting op rechtsgrondslagen en de opslagduur
  • Rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
   Indien wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming van u opvragen, is artikel 6, lid 1, letter a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.
   Bij de verwerking van persoonsgegevens, die voor de nakoming van een overeenkomst met u noodzakelijk zijn, is artikel 6 lid 1 letter b AVG de desbetreffende rechtsgrondslag. Dat geldt ook voor verwerkingsprocessen die al in de aan de overeenkomst voorafgaande fase relevant zijn.
   Indien een verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een juridische verbintenis onzerzijds, dient artikel 6 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag.
   Voor het geval dat van uw kant of bij een andere natuurlijke persoon vitale belangen in het gedrang komen, die een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag voor deze verwerking.
   Is de verwerking noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en wegen uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder dan ons gerechtvaardigd belang, dan dient artikel 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • Opslagduur en verwijdering van de gegevens
   De door ons verzamelde, verwerkte en opgeslagen persoonsgegevens worden door ons in principe niet langer bewaard dan voor het concrete doel van de opslag noodzakelijk is. Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is, worden uw gegevens gewist of geblokkeerd.
   Daarnaast kunnen Europese verordeningen, toepasselijke nationale wetten of andere voorschriften echter vereisen dat de door ons verwerkte gegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Als deze bewaartermijnen aflopen, zullen wij uw gegevens wissen of blokkeren.
 4. Uw rechten
  Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, bent u 'betrokkene' in de zin van de AVG. Als betrokkene komen u jegens CASIO de volgende rechten toe:
  • Recht op informatie over de verwerking
   In het kader van de wettelijke bepalingen kunt u te allen tijde bij ons opvragen of persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als dit het geval is, hebt u het recht om informatie op te vragen over de omvang van de gegevensverwerking.
  • Recht op correctie
   U hebt het recht uw gegevens jegens CASIO te corrigeren en/of aan te vullen indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op beperking van de verwerking
   U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan de hieraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.
  • Recht op verwijdering
   U kunt van CASIO eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, indien aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is.
  • Recht op informatie
   Hebt u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens CASIO doen gelden, dan is CASIO verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt in kennis te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel moeite gepaard gaat.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
   U hebt het recht op ontvangst van de door u aan CASIO verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder door CASIO te worden gehinderd met een ander bedrijf te delen, indien de voorwaarden hiervoor gegeven zijn.
  • Recht op verzet
   U hebt het recht om om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie te allen tijde tegen de op grond van artikel 6, lid 1, letter e of f AVG plaatsvindende verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen.
   Gevolg van het verzet is dat CASIO de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerkt, tenzij CASIO kan aantonen dat er dwingende beschermenswaardige redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
   In het geval wij uw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame. U kunt uw bezwaar aan ons kenbaar maken via de volgende contactgegevens:
   CASIO Europe GmbH
   Casio-Platz 1
   22848 Norderstedt
   Bondsrepubliek Duitsland
   E-mail: info@casio.de
  • Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens
   Indien u een toestemmingsverklaring inzake de bescherming persoonsgegevens hebt afgegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking die op grond van die toestemming tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden onverlet.
  • Recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit
   Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht op verzet bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
 5. Bezoek van onze website en het aanmaken van logbestanden
  Telkens wanneer u onze CASIO-website opvraagt, registreert ons systeem geautomatiseerd gegevens en informatie van uw computersysteem.
  Daarbij worden de volgende gegevens verzameld:
  • informatie over uw browsertype
  • informatie over uw besturingssysteem
  • informatie over uw internetprovider
  • uw IP-adres
  • datum en tijdstip van uw bezoek op onze pagina
  • informatie over de website van waaruit uw systeem onze website bezoekt
  • informatie over de website die door uw systeem over onze website wordt opgevraagd.
  De genoemde gegevens, die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, letter f AVG.
  Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en tijdelijk opslaan van bovenstaande gegevens, aangezien de tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem noodzakelijk is om de website aan uw computer te kunnen leveren. Zolang u op onze website surft, moet uw IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen.
  De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. De logbestanden worden niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden.
  De gegevens worden gewist of versleuteld, zodat ze niet meer aan u kunnen worden toegewezen zodra ze niet meer nodig zijn voor het hier vermelde doel. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens na zeven dagen gewist.
 6. Eerste registratie als vakhandelaar
  Op onze website bieden wij vakhandelaren de mogelijkheid zich door het invoeren van hun persoonsgegevens te registreren, zodat wij hun, als onze vakhandelaren, speciaal voor de vakhandel bedoelde informatie kunnen toesturen. De gegevens worden daarbij door u in een invoerscherm ingevuld en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve die welke vermeld staan in deze privacyverklaring. Bij de eerste registratie worden de volgende gegevens verzameld:
  • uw geslacht
  • uw volledige naam
  • uw bedrijfsnaam
  • uw bedrijfsadres
  • uw telefoonnummer
  • uw faxnummer
  • uw e-mailadres
  In het kader van het registratieproces wordt uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens gevraagd. Na uw registratie ontvangt u van ons een e-mail met een bevestigingslink. Als u hierop klikt, registreren wij u.
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij gegeven toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, letter a AVG en anders artikel 6, lid 1, letter b of f AVG.
  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan een eventuele gewenste conversatie niet worden voortgezet.
 7. Een gebruikersaccount aanmaken
  Om u de mogelijkheid te bieden direct op onze website als vakhandelaar te bestellen, maken wij voor u gebruikersaccounts aan en sturen u het corresponderende klantnummer met de corresponderende inloggegevens toe.

  Bij het aanmaken van uw gebruikersprofiel verwerken we de volgende gegevens:
  • contactgegevens van uw bedrijf
  • uw volledige naam
  • uw gebruikersnaam
  • uw e-mailadres
  • uw wachtwoord
  Het aanmaken van een gebruiksersprofiel door CASIO dient om u de mogelijkheid te bieden uw bestellingen uit te voeren via de relevante website om te voldoen aan de verplichtingen van uw franchiseovereenkomst met CASIO.

  De verwerking van uw gegevens in verband met het aanmaken van gebruikersprofielen voor onze website is gebaseerd op de wettelijke grondslag van artikel 6 lid 1 letter b AVG, aangezien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestaande overeenkomsten met u.
  Wij wissen uw gegevens zodra deze niet meer relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Maar ook na het einde van de overeenkomst kan het nodig zijn om persoonsgegevens van u als onze contractpartner op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.
  Een voortijdige verwijdering van uw gegevens is alleen mogelijk, indien contractuele of wettelijke verplichtingen niet in strijd zijn met een verwijdering.
 8. Bestellingen in de dealer-shop
  Wij bieden u de mogelijkheid om op onze website in onze dealer-shop te bestellen. Daarbij voert u in het scherm de inloggegevens in die wij u in het kader van het afsluiten van uw speciale-distributieovereenkomst hebben toegezonden. Bij het registreren/bestellen verwerken en bewaren wij daarmee de volgende gegevens:
  • klantnummer (aan u toegekend in het kader van de franchiseovereenkomst)
  • login-gegevens (aan u toegekend in het kader van de franchiseovereenkomst)
  • uw bedrijfsnaam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  De verwerking van de gegevens in het kader van de bestelling via onze website berust op de wettelijke grondslag van artikel 6 lid 1 letter b, aangezien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
  De registratie dient om een overeenkomst met u te sluiten.
  Wij wissen uw gegevens zodra deze niet meer relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Maar ook na het einde van de overeenkomst kan het nodig zijn om persoonsgegevens van u als onze contractpartner op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Op grond van handels- en fiscale regelgeving zijn wij verplicht uw gegevens gedurende een periode van 10 jaar op te slaan.
  Om ongeautoriseerde toegang van derden tot uw gegevens te voorkomen, wordt het bestelproces beveiligd door middel van SSL-versleuteling.
 9. Gebruik van cookies
  Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij het gebruik van onze CASIO-website verschillende soorten cookies gebruikt en op uw computer opgeslagen.
  Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of mobiele eindapparaten worden opgeslagen als u onze CASIO-websites bezoekt. Wij ontvangen door het plaatsen van de cookies verschillende soorten informatie.
  Alle informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.
 10. Openbaarmaking van gegevens jegens derden
  • Uitgangspunten
   We zullen uw persoonsgegevens in het algemeen enkel binnen het kader van de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners, relaties, gelieerde bedrijven en andere derden.
   Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan door ons ingeschakelde dienstverleners en deze verplichten namens ons diensten te verlenen (verwerking in opdracht). Dergelijke dienstverleners kunnen gelieerde bedrijven van CASIO of externe dienstverleners zijn. Daarbij houden wij ons aan de strenge toepasselijke nationale en Europese bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. De dienstverleners zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij wanneer dit wettelijk of gerechtelijk vereist is of om onze producten en diensten te leveren en te beheren. Bovendien kunnen we verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een wetshandhavingsinstantie of een andere autoriteit. Als het doorgeven van informatie voor de samenwerking en daarmee het beschikbaar stellen van services door CASIO jegens u noodzakelijk is of verklaart u dat u hiermee instemt, dan zijn wij eveneens bevoegd om gegevens te onthullen. Ook als er belastingcontroles hangende zijn, is openheid gewoonlijk onvermijdelijk.
  • Webhosting
   Onze website en daarmee ook uw gebruikersaccount wordt gehost bij een externe provider. Nadere informatie over onze provider vindt u hier: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   Onze provider heeft alleen toegang tot uw gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze provider neemt strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze partner zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of onze provider dit moet doen in overeenstemming met de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt. Onze provider slaat alle informatie uitsluitend op servers in Duitsland op.
   Onze provider is onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze provider moet hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is daarin gelegen dat onze provider ons de mogelijkheid biedt om van zijn servers gebruik te maken. Onze provider bewaart uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.
  • Database-onderhoud
   Voor de ontwikkeling van toepassingen en het onderhouden van databases werken wij samen met externe providers. Nadere informatie over onze provider vindt u hier: https://www.casio-europe.com/euro/provider/
   De providers hebben alleen toegang tot de gegevens binnen het kader van onze instructies (verwerking in opdracht). Ook onze providers nemen strenge technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze providers zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of onze dienstverleners dit moeten doen ter naleving van de wet of een geldige en bindende instructie van een overheids- of regelgevende instantie. De voor dit doel verstrekte gegevens blijven tot het noodzakelijke minimum beperkt.
   Onze providers zijn onderworpen aan onze instructies en aan strikte contractuele beperkingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond hiervan is een verwerking enkel toegestaan indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten in onze naam of om te voldoen aan wettelijke eisen. Wij bepalen vooraf precies welke rechten en plichten onze dienstverleners moeten hebben met betrekking tot persoonsgegevens.
   De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het doel van de gegevensverwerking is erin gelegen dat onze providers onze databases voor ons onderhouden. Onze providers bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken.
 11. Veiligheidsstandaards
  CASIO heeft passende fysieke, technische en administratieve veiligheidsstandaards geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Onze providers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens. Bovendien mogen zij de gegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet door ons zijn goedgekeurd.
 12. Wijzigingen van deze verklaring
  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u vertrouwd bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is voor het laatst op 14.05.2018 bijgewerkt.
Gebruiksvoorwaarden Privacyverklaring Adresgegevens
Cookie-instellingen    Cookiebeleid